New Resource
Month Year
Material Type Branch
New Resources between 01 July 2018 to 31 July 2018 found 5 records.
1 Material Type Books
Title ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการนำมาศึกษาภาษาไทย : / .
Author ศิริพร ภักดีผาสุข
Library John F. Kennedy Library
Created Date 16 Jul 2018
Items
John F. Kennedy Library
- Just Received (5)

2 Material Type Books
Title คู่มือปฏิบัติการ วิชา 933-460 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ : / .
Author วิบูลย์ ป้องกันภัย
Library John F. Kennedy Library
Call Number 26/07/18
Created Date 03 Jul 2018

3 Material Type Books
Title คู่มือปฏิบัติการสังเคราะห์พอลิเมอร์ : / .
Library John F. Kennedy Library
Call Number 25/07/18
Created Date 03 Jul 2018

4 Material Type Books
Title โครงการวิจัยทุนสนับสนุนวิจัยกิจกรรม (เฮาะกีตอเครือข่ายเพื่อทำความดี) เพื่อเด็ก เด็กกำพร้า สตรี สตรีหม้าย ผู้นำศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอตอนล่างของจังหวัดสงขลา) : / .
Author ปิยะ กิจถาวร
Library John F. Kennedy Library
Call Number 28/07/18
Created Date 03 Jul 2018

5 Material Type Books
Title โครงการวิจัยเรื่อง ข้อค้นพบจากการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจปัญหาพื้นฐานของจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส : / .
Author สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Library John F. Kennedy Library
Call Number 27/07/18
Created Date 03 Jul 2018

Result Dialog
Undefined result.
Login Dialog
Username:
Password:
Forgot your password ?