บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 พบ 122 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียน = Development of ASEAN Common Fisheries Policy [บทความวารสาร] / ชวนพิศ จันทรวราทิตย์
ผู้แต่ง ชวนพิศ จันทรวราทิตย์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก12
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประเมินผลกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปี 2556 = Evaluation of the implementation of health promotion and disease prevention for the year 2013 [บทความวารสาร] / ฉันทนา เจนศุภเสรี ดาริกา มุสิกุล อ้อมใจ ชาลี นิติกร หนุนนาค
ผู้แต่ง ฉันทนา เจนศุภเสรี
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ค39
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำในเมืองชายแดน :|bกรณีศึกษาจังหวัดนครพนม = Prevention and control of emerging and re-emerging infectious diseases in border towns :|bA case study in Nakhon Phanom province [บทความวารสาร] / บรรจง พลไชย และนุชรัตน์ มังคละคีรี
ผู้แต่ง บรรจง พลไชย
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ค39
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเพาะและอนุบาลปลาซิวหางดอก = Breeding and Nursing Greater Scissortail, Rasbora caudimaculata (Volz, 1903) [บทความวารสาร] / อำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ ณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์ ชไมพร แก้วศรีทอง และสุชาติ ไกรสุรสีห์
ผู้แต่ง อำไพพรรณ ไกรสุรสีห์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก12
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปลาหมอทะเล :|bพี่บิ๊กใต้ผืนน้ำ = Giant grouper [บทความวารสาร] / อดุลย์ แมเร๊าะ
ผู้แต่ง อดุลย์ แมเร๊าะ
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก12
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลย้อมเสมหะหลังระยะเข้มข้นยังพบเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ = Factors associated with sputum smear positive after intensive phase of treatment in pulmonary tuberculosis, Satuek hospital, Buriram province|h[บทความวารสาร] / เอกชัย ยอดขาว
ผู้แต่ง เอกชัย ยอดขาว
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ค39
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา = Risk factors of cardiovascular disease prevention among diabetic patients receiving healthcare services in Kuannieng hospital, Songkhla province [บทความวารสาร] / คณาวุฒิ นิธิกุล
ผู้แต่ง คณาวุฒิ นิธิกุล
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ค39
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลการรักษาของผู้เข้าโครงการการปรับปรุงการเข้าถึงระบบบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย = Treatment outcomes of patients in the national access to antiretroviral program for people living with HIV/AIDS, the extension phase (NAPHA extension) [บทความวารสาร] / ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ พรทิพย์ ยุกตานนท์ และศรีลัย เรืองชัย
ผู้แต่ง ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ค39
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลสำเร็จของระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพโดยชุมชน = The successful disease and health hazard surveillance system by community|h[บทความวารสาร] / รวิสรา จิรโรจน์วัฒน มานิตย์ ดีเอื้อ และชะเอม มหากัณฑ์
ผู้แต่ง รวิสรา จิรโรจน์วัฒน
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ค39
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ภาระทางสุขภาพจากการบาดเจ็บในผู้ประกอบอาชีพ = Health burden from injuries among working population [บทความวารสาร] / อรพันธ์ อันติมานนท์...(และคณะ)
ผู้แต่ง อรพันธ์ อันติมานนท์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ค39
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?