บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565 พบ 118 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น : การมีชีวิตสมบูรณ์และพึ่งตนเองได้ = The Process of enhancing the Harmony life of Teenage pregnant women : Having a complete life and being self-reliance [บทความวารสาร] / สรณ สุวรรณเรืองศรี...(และคนอื่นๆ).
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ01
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2565

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกลุ่มนักเรียนประถมปลาย = Teenage pregnancy prevention among primary school students [บทความวารสาร] / พัทยา แก้วสาร และนภาเพ็ญ จันทขัมมา.
ผู้แต่ง พัทยา แก้วสาร
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ01
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2565

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน = Development a model of prevention of pregnancy risk behaviors in adolescents towards a precess of community partivipation [บทความวารสาร] / สุมณฑา โพธิบุตร ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง และวายุรี ลำโป.
ผู้แต่ง สุมณฑา โพธิบุตร
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ01
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2565

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจและการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง = The Empowerment of family and community participation model for health behavioral modification to prevent cerebrovascular disease among at risk group : A Case study at Ban Phrao sub-district, Pa Phayom district, Phatthalung province [บทความวารสาร] / สุดศิริ หิรัญชุณหะ...(และคนอื่นๆ).
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ01
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2565

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมป้องกันของกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษาตำบลห้วยนาง จังหวัดตรัง = Cerebrovascular knowledge and preventive behaviors of cerebrovascular risk group : A Case study of Huinang sub-district, Trang province [บทความวารสาร] / ปิยะนุช จิตตนูนท์...(และคนอื่นๆ).
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ01
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2565

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพและศาสตร์ทางการพยาบาล : การแสดงออกทางสุนทรียะของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 = Experiences of learning in the course of development of nursing profession and nursing science : Aesthetic expression of First-year nursing students [บทความวารสาร] / เยาวรัตน์ มัชฌิม...(และคนอื่นๆ).
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ01
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2565

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยทำนายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมุสลิมที่เป็นโรคเรื้อรังระยะกลับเข้าสู่การดำเนินชีวิตปกติตามวิถีการเจ็บป่วยเรื้อรัง = Predicting factors of spiritual well-being in muslim patients with chronic diseases in the comeback stage of chronic trajectory illness model [บทความวารสาร] / นิซูไรดา นิมุ กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ และอาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์.
ผู้แต่ง นิซูไรดา นิมุ
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ01
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2565

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Factors predicting quality of life of patients with acute leukemia undergoing chemotherapy [บทความวารสาร] / ศศิวิมล สวนสำราญ เยาวรัตน์ มัชฌิม และเบญญพร บรรณสาร.
ผู้แต่ง ศศิวิมล สวนสำราญ
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ01
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2565

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้สถานการณ์จำลอง ต่อความรู้ และความมั่นใจในความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 = The Effect of simulation-based learning on knowledge and self-efficacy of the Third year nursing students in caring for emergency patients [บทความวารสาร] / ภาวิณี แพงสุข และชลดา กิ่งมาลา.
ผู้แต่ง ภาวิณี แพงสุข
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ01
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2565

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของทัศนคติ ความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ = The Influence of attitude knowledge self-efficacy and outcomes expertation to integration of Eastern wisdom in nursing practice of nursing students faculty of nursing, Prince of Songkla university [บทความวารสาร] / ตาณิกา หลานวงค์...(และคนอื่นๆ).
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ01
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2565

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?