New Article
Month Year Branch
New Article between 01 February 2019 to 28 February 2019 found 73 records.
1 Media Type Article
Title TIP Report ความหมายและความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย [บทความวารสาร] / กฤษฎา กัลยาณะธรรม.
Author กฤษฎา กัลยาณะธรรม
Library John F. Kennedy Library
Call Number ท09
Created Date 14 Feb 2019

2 Media Type Article
Title การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก [บทความวารสาร] / กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กรมการปกครอง.
Author กรมการปกครอง.. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
Library John F. Kennedy Library
Call Number ท09
Created Date 14 Feb 2019

3 Media Type Article
Title การบริหารการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชน : บทเรียนจากประเทศปากีสถาน [บทความวารสาร] / สำนักนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Author สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา
Library John F. Kennedy Library
Call Number ก55
Created Date 14 Feb 2019

4 Media Type Article
Title ข้อเสนอตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (SDG 4.7) [บทความวารสาร] / ศศิรัศม์ วีระไวทยะ.
Author ศศิรัศม์ วีระไวทยะ
Library John F. Kennedy Library
Call Number ก55
Created Date 14 Feb 2019

5 Media Type Article
Title เขตแดนไทย - ลาว ตอนที่ 3 : กลไกในการแก้ไขปัญหาเขตแดน [บทความวารสาร] / กชนัฑ พัฒนะวิชัย.
Author กชนัฑ พัฒนะวิชัย
Library John F. Kennedy Library
Call Number ท09
Created Date 14 Feb 2019

6 Media Type Article
Title ครูภูมิปัญญาไทย ปราชญ์แห่งแผ่นดิน [บทความวารสาร] / ปิยะมาศ เมิดไธสง.
Author ปิยะมาศ เมิดไธสง
Library John F. Kennedy Library
Call Number ก55
Created Date 14 Feb 2019

7 Media Type Article
Title บทบาทของนายอำเภอในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ [บทความวารสาร] / ทีมวิชาการเทศาภิบาล.
Author ทีมวิชาการเทศาภิบาล
Library John F. Kennedy Library
Call Number ท09
Created Date 14 Feb 2019

8 Media Type Article
Title รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย [บทความวารสาร] / พัชราภา ตันติชูเวช.
Author พัชราภา ตันติชูเวช
Library John F. Kennedy Library
Call Number ก55
Created Date 14 Feb 2019

9 Media Type Article
Title วิวัฒนาการบัตรประจำตัวประชาชน [บทความวารสาร] / ทีมวิชาการเทศาภิบาล.
Author ทีมวิชาการเทศาภิบาล
Library John F. Kennedy Library
Call Number ท09
Created Date 14 Feb 2019

10 Media Type Article
Title สกศ. สร้างความร่วมมือทางการศึกษากับไต้หวัน [บทความวารสาร] / ขนิษฐา จิรวิริยวงศ์.
Author ขนิษฐา จิรวิริยวงศ์
Library John F. Kennedy Library
Call Number ก55
Created Date 14 Feb 2019

12345678
Result Dialog
Undefined result.
Login Dialog
Username:
Password:
Forgot your password ?