บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 พบ 93 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เชียงแสน ประตูการค้าสู่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน [บทความวารสาร] / อัชลี นามวงษ์.
ผู้แต่ง อัชลี นามวงษ์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก07
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปลูกขิงซ้ำที่เดิม [บทความวารสาร] / จิตอาภา จิจุบาล.
ผู้แต่ง จิตอาภา จิจุบาล
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก07
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัญจขันธ์พันธุ์เชียงราย 1... ให้สารซาโปนินสูง [บทความวารสาร] / ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย.
ผู้แต่ง ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก07
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัญหาของการปลูกอาโวคาโดในประเทศไทย [บทความวารสาร] / ฉลองชัย แบบประเสริฐ.
ผู้แต่ง ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ค20
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มอดเจาะผลกาแฟ ภัยเงียบของชาวสวนกาแฟ [บทความวารสาร] / สุเมธ พากเพียร.
ผู้แต่ง สุเมธ พากเพียร
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก07
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มะละกอพันธุ์ศรีสะเกษ 1 [บทความวารสาร] / ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ.
ผู้แต่ง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก07
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง โมเดลธุรกิจเพิ่มมูลค่าแก้วมังกรยุคโควิค [บทความวารสาร] / ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ และสุภาพร เส็งสมาน.
ผู้แต่ง ปกป้อง ป้อมฤทธิ์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ค20
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การตลาด และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดบนโลกอินเทอร์เน็ต = Online marketing and misconduct related to drugs [บทความวารสาร] / กนิษฐา ไทยกล้า และชัยสิริ อังกุระวรานนท์.
ผู้แต่ง กนิษฐา ไทยกล้า
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส56
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Developing a Kratom plant control model by using community participation in Thailand : A Case study of Nam Pu sub-district, Ban Na San district, Surat Thani province [บทความวารสาร] / ณิชชา โพธิ์รชตะ.
ผู้แต่ง ณิชชา โพธิ์รชตะ
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส56
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสร้างตัวชี้วัดพหุระดับและพหุมิติของปัญหายาเสพติดในประเทศไทย = The Constructing Multi-level and Multi-dimensional Indicators measuring the Narcotic problems in Thailand [บทความวารสาร] / กรรณิการ์ สุขเกษม และสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
ผู้แต่ง กรรณิการ์ สุขเกษม
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส56
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

12345678910
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?