บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 พบ 213 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Phonography as a representation of sexual objectification :|bThe analysis from Radical Ferminist Perspective|h[Journal article] /|cAree Tamkrong
ผู้แต่ง Aree Tamkrong
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ว33
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง The transmission of Naraphong Charassri’s creative concepts of Site-Specific Dance Performance|h[Journal article] /|cJirayuth Panomrak
ผู้แต่ง Jirayuth Panomrak
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ว33
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม = Flipperd classroom in 21st Century leaning for development of learning and innovation skills|h[บทความวารสาร] /|cสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์
ผู้แต่ง สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ว33
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน = The perception of organization support and commitment of commitment of Department of Juvenile Observation and Protection|h[บทความวารสาร] /|cกนกวรรณ เต็มโศภินกุล
ผู้แต่ง กนกวรรณ เต็มโศภินกุล
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ว33
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างภาพยนตร์เรื่อง รักแห่งสยาม = Supporting factors for creating movie “The Love of Siam” [บทความวารสาร] / เบ็ญจรงค์ ถิระผลิกะ
ผู้แต่ง เบ็ญจรงค์ ถิระผลิกะ
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ว33
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) จังหวัดปัตตานี = Brand image of OTOP Pattani|h[บทความวารสาร] /|cสุวนาถ ทองสองยอด
ผู้แต่ง สุวนาถ ทองสองยอด
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ว33
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง หลักคิดสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง = Significant principles of educational management for citizenship [บทความวารสาร] / สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน เรชา ชูสุวรรณ และเอกรินทร์ สังข์ทอง
ผู้แต่ง สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ว33
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง An elementary method to determine a fixed point of a continuous function = วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดตรึงของฟังก์ชันต่อเนื่อง [บทความวารสาร] / Noppadon Wichitsongkram
ผู้แต่ง Noppadon Wichitsongkram
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ว16
วันที่สร้าง 16 ม.ค. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Electrokinetic phenomena and manipulation of flows in microchannels = ปรากฏการณ์จลนศาสตร์เชิงอิเล็กตรอนและการจัดการการไหลภายในท่อระดับไมโครเมตร [บทความวารสาร] / Panadda Dechadilok
ผู้แต่ง Panadda Dechadilok
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ว16
วันที่สร้าง 16 ม.ค. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่เน้นสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง เรื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลและการเห็นคุณค่าในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = The inquiry learning management focusing on mathematical problem situations in real life on derivative and applications of the derivative to encourage Mathayomsuksa VI students' reasoning and values in mathematics [บทความวารสาร] / สิทธิกร เรืองศรี สุณิสา สุมิรัตนะ และฉวีวรรณ เศวตมาลย์
ผู้แต่ง สิทธิกร เรืองศรี
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ว16
วันที่สร้าง 16 ม.ค. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?