New Article
Month Year Branch
New Article between 01 July 2018 to 31 July 2018 found 80 records.
1 Media Type Article
Title กล้วยหอมและตะไคร้ตัดใบ พืชสร้างรายได้ของนายเอกลักษณ์ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จ.สระบุรี [บทความวารสาร] / วรรณภา เสนาดี.
Author วรรณภา เสนาดี
Library John F. Kennedy Library
Call Number ค20
Created Date 19 Jul 2018

2 Media Type Article
Title การจัดการเกษตรในอนาคตด้วยหุ่นยนต์ 3 มิติสำหรับการเกษตรแบบผสมผสานด้วยความแม่นยำสูง [บทความวารสาร] / ชิดชนก ไชยพร.
Author ชิดชนก ไชยพร
Library John F. Kennedy Library
Call Number ค20
Created Date 19 Jul 2018

3 Media Type Article
Title การปฎิรูประบบราชการของจีนที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก [บทความวารสาร] / อรทัย เอื้อตระกูล.
Author อรทัย เอื้อตระกูล
Library John F. Kennedy Library
Call Number ค20
Created Date 19 Jul 2018

4 Media Type Article
Title "เต้าหมิง" โรงเรียนจีนแห่งเมืองตะกั่วป่า [บทความวารสาร] / อภิญญา นนท์นาท.
Author อภิญญา นนท์นาท.
Library John F. Kennedy Library
Call Number ม19
Created Date 17 Jul 2018

5 Media Type Article
Title ข้อสังเกตการเดินทางของหมอบรัดเลย์สู่จันทบูรในสมัยรัชกาลที่ ๓ [บทความวารสาร] / วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.
Author วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.
Library John F. Kennedy Library
Call Number ม19
Created Date 17 Jul 2018

6 Media Type Article
Title ไขข้อข้องใจ ตรวจวัดสารตกค้างในผักอย่างไรให้น่าเชื่อถือ [บทความวารสาร] / สิริวัฒน์ สาครวาสี และปรีดา นาเทเวศน์.
Author สิริวัฒน์ สาครวาสี
Library John F. Kennedy Library
Call Number ค20
Created Date 17 Jul 2018

7 Media Type Article
Title เจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์กับข้อสันนิษฐานใหม่ทางวิชาการ [บทความวารสาร] / ศักดิ์ชัย สายสิงห์.
Author ศักดิ์ชัย สายสิงห์.
Library John F. Kennedy Library
Call Number ม19
Created Date 17 Jul 2018

8 Media Type Article
Title ไซซี และ กุ้ยเฟย มะม่วงสีน้องใหม่จากไต้หวัน [บทความวารสาร] / วรรณภา เสนาดี.
Author วรรณภา เสนาดี
Library John F. Kennedy Library
Call Number ค20
Created Date 17 Jul 2018

9 Media Type Article
Title แผนการทำตลาดส้มโอโฉมใหม่ตามแบบฉบับสวนไทยทวี [บทความวารสาร] / ปกป้อง ป้อมฤทธิ์.
Author ปกป้อง ป้อมฤทธิ์
Library John F. Kennedy Library
Call Number ค20
Created Date 17 Jul 2018

10 Media Type Article
Title มหา'ลัยเหมืองแร่ ตะกั่วป่า [บทความวารสาร] / ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง.
Author ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง.
Library John F. Kennedy Library
Call Number ม19
Created Date 17 Jul 2018

12345678
Result Dialog
Undefined result.
Login Dialog
Username:
Password:
Forgot your password ?