สถิติลำดับการยืมทรัพยากร
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 10 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ยืมลำดับที่
1 เคมีพื้นฐาน / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. 4,4831
2 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. 3,7522
3 เคมีทั่วไป / รานี สุวรรณพฤกษ์. 3,1103
4 เคมี เล่ม 1 / ทบวงมหาวิทยาลัย. 2,8794
5 เคมีทั่วไป / ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ประภาณี เกษมศรี ณ อยุธยา...(และคณะ), เรียบเรียง ; สุภาพ บุณยะรัตเวช, บรรณาธิการ. 2,7285
6 เพชรพระอุมา / พนมเทียน. 2,6446
7 เคมี เล่ม 1 / เรย์มอนด์ แซง ; แปลและเรียบเรียงโดย นภดล ไชยคำ, พีรพรรณ พันธุมนาวิน และ ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์. 2,5097
8 จุลชีววิทยาทั่วไป / นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. 2,2678
9 พันธุศาสตร์ / ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ. 2,1749
10 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 / สมปอง ทองผ่อง. 2,15410
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?