สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 01 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 01 เมษายน 2563 จำนวน 61 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลากัดของไทย [บทความวารสาร] / ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ และสมพล สุขเจริญพงษ์ 21
2 คราวซอหงศ์ผาคำ ของพระยาโลมาวิสัยฉบับเทียบอักษรลานนาและไทย / อุดม รุ่งเรืองศรี. 12
3 1,600 km. Hokkaido on the road ตอนที่ 1-5 [บทความวารสาร] 12
4 Service Quality บริการดี ยกระดับองค์กร / สุธาสินี โพธิจันทร์ [บทความวารสาร] 12
5 คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี / พัชรี ธีรจินดาขจร. 12
6 ภูมิศาสตร์วัดโพธิ์ เล่ม 2 / ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์). 12
7 การต่อสู้ที่ปาตานีของ วันกาเดร์ / ซากีย์ พิทักษ์คุมพล. 12
8 การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว = An Application of Self-Efficacy Theory on Oral Health Promotion Among Matthayomsuksa I Students, Aranyaprathet District, Sakaeo Province / ปัญนี กิตติพงศ์พิทยา...(และคนอื่นๆ)h[บทความวารสาร] 12
9 การค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสนิมบนเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งด้วยไอน้ำ ในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โดยการศึกษาเชิงทดลอง / วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์...(และคนอื่นๆ) [บทความวารสาร] 12
10 Mobius loop กับความคิดคำนึงเกี่ยวกับชีวิตและกาลเวลา [บทความวารสาร] 12
1234567
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?