สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2560 จำนวน 321 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลากัดของไทย [บทความวารสาร] / ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ และสมพล สุขเจริญพงษ์ 51
2 การปกครองคณะสงฆ์ไทย / แสวง อุดมศรี. 42
3 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง จังหวัดสุโขทัย [บทความวารสาร] 42
4 หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม / โดยสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (สายงานกิจการโทรคมนาคม) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 33
5 ความต้องการของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดบริการและกิจกรรมของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี [บทความวารสาร] / กฤษณา อยู่พวง, เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง และศุมรรษตรา แสนวา 33
6 แฮนด์บอล สมบูรณ์แบบ / เกษม ช่วยพนัง. 33
7 การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร [บทความวารสาร] / ชมพูนุท ทิพย์ฝั้น, บุญพิชชา จิตต์ภักดี และผ่องศรี เกียรติเลิศนภา 33
8 คืนละเรื่อง: เรื่องเตือนใจ / มันศูร อัลดุลลอฮ. 33
9 ก้างปลาปรุงรส : โครงงานนักศึกษา (850-495) / กรรณิการ์ รอดเข็ม, ชุลีพร ประมวลพิมพ์. 33
10 การอธิบายทางวิทยาศาสตร์ [บทความวารสาร] 33
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?