เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ระหว่างวันที่ 02 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 02 เมษายน 2566 จำนวน 1510 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ / นงพิมล นิมิตรอานันท์ ... (และคณะ) [บทความวารสาร] 41
2 อาหารกับการประกอบสร้างมายาคติความเป็นชายรักสุขภาพในนิตยสาร Men's Health [บทความวารสาร] = Food and the construction of masculine health-conscious myth in Men's health magazines / วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 32
3 Lectins histochemical studies in submandibular salivary gland of the house musk shrew, suncus murinus. 32
4 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในโซ่อุปทานกล้วยไข่ กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดเพชรบุรี [บทความวารสาร] / ศิริทรัพย์ จบเจนภัย, ธนัญญา วสุศรี และวาริช ศรีละออง 32
5 ความต้องการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชนเคหะหาดใหญ่ถนนหน้าสถานีอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = People's needs for community development in Hat Yai community housing, Na-sathanee road, Hat Yai district, Songkhla province [บทความวารสาร] / วิริดา วงค์จันทร์ และพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์. 32
6 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุลโดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร = Curriculum development of basic science course on biomolecules learning unit through stem education approach applied for Matthayomsuksa IV students in schools under Bangkok Metropolitan [บทความวารสาร] / อัครเดช จำนงค์ธรรม มณเทียร ชมดอกไม้ และปริญญา ทองสอน. 32
7 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด / สุวิทย์ มูลคำ...(และคณะ). 32
8 ประทีปแห่งเอเชีย = The Light of Asia / เซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ ; โรจนากร, ผู้แปล. 23
9 รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ วิธีสอน และการวัดเพื่อประเมินผลทางพลศึกษา / วรศักดิ์ เพียรชอบ. 23
10 รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่ม 1 ป่าชายเลน / สนใจ หะวานนท์. 23
12345678910...
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด