สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2563 จำนวน 106 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เทคนิคการเขียนเรื่องสั้นจากประสบการณ์และรวมเรื่องสั้น / เผชิญ พันโพยม. 141
2 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวาน [บทความวารสาร] / อรุณี สมพันธ์, แสงทอง ธีระทองคำ, นพวรรณ เปียซื่อ และสมนึก สกุลหงส์โสภณ 42
3 รวมศัพท์ทางวิชาการ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา กีฬา สุขศึกษา และสันทนาการ / จรินทร์ ธานีรัตน์. 33
4 นางสมพันธ์ โชตนา : ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา) 33
5 Organic chemistry : international student version / T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle and Scott A. Snyder. 33
6 คู่มือมาตรการยางแท่งเอสทีอาร์ / สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร. 24
7 รวมบรรดาอามัล/ ซำซุดดิน  และมัด. 24
8 ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละลำดับขั้นของการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นเขตภาคตะวันออกของไทย = Risk factors of smoking stages among adolescents in the eastern part of thailand / พรนภา หอมสินธุ์, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ [บทความวารสาร] 24
9 การคิดและการตัดสินใจ / คณาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 24
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับภาวะใกล้ตายและความตายของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดปัตตานี = Factors related to behavior for preparing to copewith dying and death among older adults in theElderly Club, Pattani Province [บทความวารสาร] / สารภี รังษีโกศัย, นัยนา พิพัฒน์วณิชชา และรวีวรรณ เผ่ากัณหา 24
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?