สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จำนวน 113 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 รวมศัพท์ทางวิชาการ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา กีฬา สุขศึกษา และสันทนาการ / จรินทร์ ธานีรัตน์. 101
2 กล้วยหอม [บทความวารสาร] / ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล 52
3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาความพอประมาณในนิทานพื้นบ้าน 4 ภาค / รัฐยา สุนทรกะลัมพ์ และสนม ครุฑเมือง [บทความวารสาร] 43
4 มูลค่าบริการทางนิเวศของแม่น้ำเพชรบุรี [บทความวารสาร] / ศักดิ์ศรี รักไทย ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี และกอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 34
5 การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง SARIMA Intervention = Forecasting the Number of International tourists in Thailand by using the SARIMA Intervention Model / อัครพงษ์ อั้นทอง และปวีณา คำพุกกะ [บทความวารสาร] 25
6 Astrobiology ศาสตร์แห่งการศึกษาสิ่งมีชีวิตด้านอวกาศ [บทความวารสาร] 25
7 Cancer technology update ล่าสุดจาก รพ.จุฬาภรณ์ [บทความวารสาร] / ศิริกร โพธิจักร ; iStock , ภาพ 25
8 พริกพันธุ์ยอดสนเข็ม ๘๐ สารแคปไซซินกับอุตสาหกรรมยา [บทความวารสาร] / สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 25
9 Burn fat faster บนอานจักรยาน [บทความวารสาร] / พรรณิภา จำปาดง ; iStock , ภาพ 25
10 Android App Development ฉบับสมบูรณ์ / จักรชัย โสอินทร์, พงษ์ศธร จันทร์ยอย และ ณัฐณิชา วีระมงคลเลิศ ; กิตินันท์ พลสวัสดิ์, บรรณาธิการ. 25
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?