สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 จำนวน 563 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 รวมศัพท์ทางวิชาการ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา กีฬา สุขศึกษา และสันทนาการ / จรินทร์ ธานีรัตน์. 201
2 พจนานุกรม มลายูถิ่นปัตตานี - ไทย ไทย - มลายูถิ่นปัตตานี / วรวิทย์ บารู...(และคณะ), จัดทำ. 62
3 เสริมทักษะการอ่าน กลอนพยัญชนะไทย, กลอนสุภาษิต-กลอนคำพังเพย-กลอนคติเตือนใจ, กลอนนิทาอีสป : / 43
4 กรอบการวิเคราะห์ SBS กับการต่างประเทศไทยเปรียบเทียบ / ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน [บทความวารสาร] 43
5 ดับไฟใต้กับพรรคคอมมิวนิสต์มลายา / กิตติ รัตนฉายา. 34
6 รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของชุมชนเพื่อการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [บทความวารสาร] / ดวงพร อ่อนหวาน อุษามาศ รัตนวงศ์ ลลิตพรรณ จรรย์สืบศรี และเบญญาภา กันทะวงศ์วาร 34
7 วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป / พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข. 34
8 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ จชต. สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา [บทความวารสาร] / สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 34
9 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ 34
10 ชีวจิต [วารสาร] 34
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?