เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ข้อมูลบรรณานุกรม  #1068339    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมสาร [วารสาร]
Local Call #อ17
ผู้แต่งเพิ่มเติมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
หัวเรื่องอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2540.
PSUJFK มี :

ปีที่50ฉ.1-6(ม.ค.-ธ.ค.2550) ฉบับเย็บเล่ม - ปีที่52 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2552) ,
ปีที่52 ฉ.3(พ.ค.-มิ.ย.2552) - ปีที่53 ฉบับพิเศษ(พ.ย.-ธ.ค.2553) ,
ปีที่54 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2555) - ปีที่54 ฉ.4(ก.ค.-ส.ค.2555) ,
ปีที่54 ฉ.5(ก.ย.-ต.ค.2555) - ปีที่55 ฉ.3(พ.ค.-มิ.ย.2556) ,
ปีที่55 ฉ.5(ก.ย.-ต.ค.2556) - ปีที่ 62 ฉ.1(ม.ค.-เม.ย.2563) ,
ปีที่ 62 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2563) - ปีที่ 64 ฉบับที่ 6(พ.ย.-ธ.ค.2565) ,
ปีที่ 65 ฉบับที่ 2(มี.ค.-เม.ย. 2566)
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 65 ฉบับที่ 2(มี.ค.-เม.ย. 2566)
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมสาร [วารสาร]
Local Call #อ17
ผู้แต่งเพิ่มเติมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ISSN0125-8516
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2540.
หมายเหตุได้รับอภินันทนาการ
หัวเรื่องอุตสาหกรรม.
PSUJFK มี :

ปีที่50ฉ.1-6(ม.ค.-ธ.ค.2550) ฉบับเย็บเล่ม - ปีที่52 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2552) ,
ปีที่52 ฉ.3(พ.ค.-มิ.ย.2552) - ปีที่53 ฉบับพิเศษ(พ.ย.-ธ.ค.2553) ,
ปีที่54 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2555) - ปีที่54 ฉ.4(ก.ค.-ส.ค.2555) ,
ปีที่54 ฉ.5(ก.ย.-ต.ค.2555) - ปีที่55 ฉ.3(พ.ค.-มิ.ย.2556) ,
ปีที่55 ฉ.5(ก.ย.-ต.ค.2556) - ปีที่ 62 ฉ.1(ม.ค.-เม.ย.2563) ,
ปีที่ 62 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2563) - ปีที่ 64 ฉบับที่ 6(พ.ย.-ธ.ค.2565) ,
ปีที่ 65 ฉบับที่ 2(มี.ค.-เม.ย. 2566)
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 65 ฉบับที่ 2(มี.ค.-เม.ย. 2566)
            ส่งเย็บเล่ม :

ปีที่53 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2554)
ปีที่53 ฉ.2(มี.ค.-เม.ย.2554)
ปีที่53 ฉ.3(พ.ค.-มิ.ย.2554)
ปีที่53 ฉ.4(ก.ค.-ส.ค.2554)
ปีที่53 ฉ.5(ก.ย.-ต.ค.2554)
ปีที่53 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2554)
ปีที่ 64 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2565) - ปีที่ 64 ฉบับที่ 6(พ.ย.-ธ.ค.2565)
            เย็บเล่ม :

ปีที่52 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2552) - ปีที่52 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2552),
ปีที่53 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2553) - ปีที่53 ฉบับพิเศษ(พ.ย.-ธ.ค.2553),
ปีที่54 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2555) - ปีที่54 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2555),
ปีที่55 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2556) - ปีที่55 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2556),
ปีที่56 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2557) - ปีที่56 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2557),
ปีที่57 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2558) - ปีที่57 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2558),
ปีที่58 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2559) - ปีที่ 58 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2559),
ปีที่ 59 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2560) - ปีที่ 59 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2560),
ปีที่ 60 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2561) - ปีที่ 60 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2561),
ปีที่ 61 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2562) - ปีที่ 61 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2562),
ปีที่ 63 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2564) - ปีที่ 63 ฉ.5(ก.ย.-ต.ค.2564),
ปีที่ 63 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2564) - ปีที่ 63 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2564)
LDR 00470nas 2200181 4500
005 20230928154038.0
008 021097s1997 th ‡‡0 ‡ tha ‡
022__‡a0125-8516
090__‡aอ17
24500‡aอุตสาหกรรมสาร‡h[วารสาร]
260__‡aกรุงเทพมหานคร :‡bกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,‡c2540.
310__‡aราย 2 เดือน.
500__‡aได้รับอภินันทนาการ
650_7‡aอุตสาหกรรม.
7101_‡aกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
850__‡aPSUJFK
866__‡aปีที่50ฉ.1-6(ม.ค.-ธ.ค.2550) ฉบับเย็บเล่ม - ปีที่52 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2552) ,
866__‡aปีที่52 ฉ.3(พ.ค.-มิ.ย.2552) - ปีที่53 ฉบับพิเศษ(พ.ย.-ธ.ค.2553) ,
866__‡aปีที่54 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2555) - ปีที่54 ฉ.4(ก.ค.-ส.ค.2555) ,
866__‡aปีที่54 ฉ.5(ก.ย.-ต.ค.2555) - ปีที่55 ฉ.3(พ.ค.-มิ.ย.2556) ,
866__‡aปีที่55 ฉ.5(ก.ย.-ต.ค.2556) - ปีที่ 62 ฉ.1(ม.ค.-เม.ย.2563) ,
866__‡aปีที่ 62 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2563) - ปีที่ 64 ฉบับที่ 6(พ.ย.-ธ.ค.2565) ,
866__‡aปีที่ 65 ฉบับที่ 2(มี.ค.-เม.ย. 2566)
866__‡aเล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 65 ฉบับที่ 2(มี.ค.-เม.ย. 2566)
955__‡aปีที่53 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2554)
955__‡aปีที่53 ฉ.2(มี.ค.-เม.ย.2554)
955__‡aปีที่53 ฉ.3(พ.ค.-มิ.ย.2554)
955__‡aปีที่53 ฉ.4(ก.ค.-ส.ค.2554)
955__‡aปีที่53 ฉ.5(ก.ย.-ต.ค.2554)
955__‡aปีที่53 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2554)
955__‡aปีที่ 64 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2565) - ปีที่ 64 ฉบับที่ 6(พ.ย.-ธ.ค.2565)
956__‡aปีที่52 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2552) - ปีที่52 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2552),
956__‡aปีที่53 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2553) - ปีที่53 ฉบับพิเศษ(พ.ย.-ธ.ค.2553),
956__‡aปีที่54 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2555) - ปีที่54 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2555),
956__‡aปีที่55 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2556) - ปีที่55 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2556),
956__‡aปีที่56 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2557) - ปีที่56 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2557),
956__‡aปีที่57 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2558) - ปีที่57 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2558),
956__‡aปีที่58 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2559) - ปีที่ 58 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2559),
956__‡aปีที่ 59 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2560) - ปีที่ 59 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2560),
956__‡aปีที่ 60 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2561) - ปีที่ 60 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2561),
956__‡aปีที่ 61 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2562) - ปีที่ 61 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2562),
956__‡aปีที่ 63 ฉ.1(ม.ค.-ก.พ.2564) - ปีที่ 63 ฉ.5(ก.ย.-ต.ค.2564),
956__‡aปีที่ 63 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2564) - ปีที่ 63 ฉ.6(พ.ย.-ธ.ค.2564)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010558769อ17 ปีที่ 65 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย. 2566) ฉ.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   กำลังดำเนินการ
30000010556425อ17 ปีที่ 64 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.2565) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม
30000010555849อ17 ปีที่ 64 ฉ.5 (ก.ย.-ต.ค.2565) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม
30000010555476อ17 ปีที่ 64 ฉ.4 (ก.ค.-ส.ค.2565) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม
30000001337777อ17 ปีที่ 64 ฉ.3 (พ.ค.-มิ.ย.2565) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม
30000010554982อ17 ปีที่ 64 ฉ.2 (มี.ค.-เม.ย.2565) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม
30000010554537อ17 ปีที่ 64 ฉ.1 (ม.ค.-ก.พ.2565) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม
30000001337710อ17 ปีที่ 64 ฉ.1-6 (ม.ค.-ธ.ค.2564) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000001338767อ17 ปีที่ 63 ฉ.1-5 (ม.ค.-ต.ค.2564) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010552549อ17 ปีที่ 62 ฉ.6 (พ.ย.-ธ.ค.2563) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
12345
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่50ฉ.1-6ม.ค.-ธ.ค.255020 พ.ย. 25501วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ฉบับเย็บเล่ม
ปีที่51 ฉ.1-6ม.ค.-ธ.ค.255120 พ.ย. 25511รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่52 ฉ.1ม.ค.-ก.พ.255224 พ.ย. 25511วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่52 ฉ.2มี.ค.-เม.ย.255224 ม.ค. 25521สายครั้งที่ 1หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่52 ฉ.3พ.ค.-มิ.ย.255224 เม.ย. 25521วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่52 ฉ.4ก.ค.-ส.ค.255231 ส.ค. 25521วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่52 ฉ.5ก.ย.-ต.ค.255230 ต.ค. 25521วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่52 ฉ.6พ.ย.-ธ.ค.255230 ต.ค. 25521วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่53 ฉ.1ม.ค.-ก.พ.255308 ก.ค. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่53 ฉ.2มี.ค.-เม.ย.255308 ก.ค. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
123456789
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 268
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 3 ช่องทางและวิธีการการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
2 3 เรื่องที่ Startup มักทำพลาด เป็นเหตุให้ธุรกิจพัง! [บทความวารสาร] / กองบรรณาธิการ (อุตสาหกรรมสาร).
3 4 วิธีขายสินค้าแฟชั่นแบบใหม่! กระตุ้นลูกค้าให้รีบเปย์ [บทความวารสาร] / วันวิสา งามแสงชัยกิจ.
4 4 วิธีป้องกันบริษัทล้มละลาย.
5 5 แผนงานโครงการ MDICP อัดความรู้เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการครบวงจร [บทความวารสาร]
6 7 เทรนด์ล่ามาแรง! ที่สุดแห่งวงการ Fashion Design [บทความวารสาร] / วันวิสา งามแสงชัยกิจ.
7 8 สาเหตุ ทำแฟรนไชส์แล้วไม่สำเร็จ
8 20 เทคนิคการลดต้นทุนด้วยซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ [บทความวารสาร]
9 Alternative Material วัสดุแบบนี้! ก็มีด้วย [บทความวารสาร] / วันวิสา งามแสงชัยกิจ.
10 Brand กลยุทธ์การสร้างแบรด์ [บทความวารสาร] / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น
เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด