ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 

   
 ผลลัพธ์
   ปีพบ
1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 18
2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.25471
3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.เครือข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ.25481
4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา.25491
5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา. 2
6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).2552.1
7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.25481
8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.25491
9 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ2551
10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้.2556.1
12 >>