Basic Search 
 
 Search for in

 Records/Page      Add Limit

  
Search Result 
Bib#1137571
Title46 ระบบงานสร้างสรรค์องค์กร ขึ้นสู่มาตรฐานสากล / เอกชัย บุญยาทิษฐาน ; พินิจ จันทร และ กรรวี ชูธรรมธัช, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #658 อ51ส 2552 
Authorเอกชัย บุญยาทิษฐาน 
Added Authorพินิจ จันทร, บรรณาธิการ. 
 กรรวี ชูธรรมธัช, บรรณาธิการ. 
Subjectการจัดการองค์การ. 
 การบริหาร. 
 องค์การ. 
ISBN9786117228032 
Published/Createdกรุงเทพมหานคร : เดอะเกรท มีเดีย, 2552 

 
Bib Information
Location :
Item Detail
 BarcodeCall NoCollectionLibraryHolding DisplayStatus
30000002284465658 อ51ส 2552 ฉ.1General CollectionJohn F. Kennedy LibraryGENERAL COLLECTION (2nd floor)Available
30000002284457658 อ51ส 2552 ฉ.2General CollectionJohn F. Kennedy LibraryGENERAL COLLECTION (2nd floor)Available