Basic Search 
 
 Search for in

 Records/Page      Add Limit

  
Search Result 
Bib#1136531
Titleมี "เรื่อง" เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และบทความในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศ / กุลภา วจนสาระ ; กุลภา วจนสาระ และ กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #612.6 ก47ม 2551 
Authorกุลภา วจนสาระ 
Added Authorกฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ. 
Subjectเพศศึกษา. 
 พฤติกรรมทางเพศ. 
 เพศ--รวมเรื่อง. 
 อนามัยเจริญพันธุ์. 
ISBN9789741110162 
Published/Createdกรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551 

 
Bib Information
Location :
Item Detail
 BarcodeCall NoCollectionLibraryHolding DisplayStatus
30000002364739612.6 ก47ม 2551 ฉ.1General CollectionJohn F. Kennedy LibraryGENERAL COLLECTION (2nd floor)Available
30000002364721612.6 ก47ม 2551 ฉ.2General CollectionJohn F. Kennedy LibraryGENERAL COLLECTION (2nd floor)Available
30000002364713612.6 ก47ม 2551 ฉ.3General CollectionJohn F. Kennedy LibraryGENERAL COLLECTION (2nd floor)Available