ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1133180
ชื่อเรื่องพระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และธรรมนูญชีวิต พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) / วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #294.344 พ17 2550 
ผู้แต่งเพิ่มเติมวุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล, บรรณาธิการ. 
 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. 
หัวเรื่องพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 
 พุทธศาสนิกชน--การดำเนินชีวิต. 
 การดำเนินชีวิต--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา. 
ISBN9789749867563 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002366361294.344 พ17 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002366353294.344 พ17 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002366346294.344 พ17 2550 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น