Basic Search 
 
 Search for in

 Records/Page      Add Limit

  
Search Result 
Bib#1133180
Titleพระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และธรรมนูญชีวิต พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) / วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #294.344 พ17 2550 
Added Authorวุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล, บรรณาธิการ. 
 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. 
Subjectพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 
 พุทธศาสนิกชน--การดำเนินชีวิต. 
 การดำเนินชีวิต--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา. 
ISBN9789749867563 
Published/Createdกรุงเทพมหานคร : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2550 

 
Bib Information
Location :
Item Detail
 BarcodeCall NoCollectionLibraryHolding DisplayStatus
30000002366361294.344 พ17 2550 ฉ.1General CollectionJohn F. Kennedy LibraryGENERAL COLLECTION (2nd floor)Available
30000002366353294.344 พ17 2550 ฉ.2General CollectionJohn F. Kennedy LibraryGENERAL COLLECTION (2nd floor)Available
30000002366346294.344 พ17 2550 ฉ.3General CollectionJohn F. Kennedy LibraryGENERAL COLLECTION (2nd floor)Available